29 marca 2018

W STYCZNIU I LUTYM PONAD 17,4 TYS. ZMIAN SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Z monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że w styczniu sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 5 051 odbiorców biznesowych i instytucjonalnych oraz 6 181 klientów indywidualnych. Uwagę zwraca duża ilość zmian w tej pierwszej grupie, w której tradycyjnie w styczniu dochodzi do dużej liczby zmian sprzedawcy, rok wcześniej w tej grupie odnotowano 6 130 zmian, a dwa lata wcześniej 8 155, co prawdomównie wynika z cyklu obowiązywania umów sprzedaży. W pozostałych miesiącach roku liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej wśród odbiorców biznesowych nie przekracza zwykle tysiąca. W lutym z racji zdecydowanie mniejszej liczby zmian wśród odbiorców biznesowych i instytucjonalnych (529) odnotowano łączeni tylko 5 759 zmian.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie styczeń 2017 r. – styczeń 2018 r.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec lutego 2018 r. wyniosła 194 261, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 030, co oznacza wzrost o 3,2 proc. W ubiegłym roku w analogicznym okresie w tej grupie taryfowej odnotowano 6 980 zmian. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) wyniosła na koniec lutego 2018 r. 558 278 – wzrost od początku roku o 11 411, czyli o 2,1 proc. W styczniu i lutym 2017 roku w grupie taryfowej G miało miejsce 14 711 zmian.

Odbiorcy, którzy dokonali zamiany sprzedawcy energii elektrycznej w styczniu i lutym odebrali 12,526 TWh energii elektrycznej, wobec 11,723 TWh rok wcześniej. Jak wynika z danych PSE w okresie styczeń – luty 2018 roku życie energii elektrycznej było na poziomie 29,676 TWh.

 


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN