13 kwietnia 2018

WYŻSZE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MARCU

W marcu br. produkcja energii elektrycznej była na poziomie 14,885 TWh, czyli o 5,46 proc. wyższa niż rok wcześniej. Uwagę zwraca zdecydowany wzrost produkcji elektrowni na węglu kamiennym o 14,05 proc. przy jednoczesnym spadku produkcji elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny (-8,91 proc.).

W skali całego pierwszego kwartału produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała o 1,71 proc. do poziomu 43,535 TWh. Spadek produkcji elektrowni na węgiel brunatny był wyższy niż w marcu, bo sięgnął -12,46 proc. podczas gdy elektrownie na węgiel kamienny odnotowały nieznaczny wzrost – o 0,98 proc. Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu było na poziomie 15,413 TWh, wobec 14,444 rok wcześniej (+6,71 proc.). W całym pierwszym kwartale zużycie energii elektrycznej w Polsce według danych PSE wzrosło o 2,76 proc. do poziomu 45,088 TWh.

 


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN