7 października 2019

Jak ograniczyć zużycie energii energetycznej w skali świata?

W dobie automatyzacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii światowe gospodarki muszą stawić czoła zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Rokrocznie zapotrzebowanie na prąd wzrasta i jak na razie nic nie wskazuje zmianę tego stanu w najbliższym czasie. Podobnego zdania są też eksperci i analitycy rynkowi. Ich zdaniem, w kolejnych latach ten trend będzie się utrzymywał. Nie są to dobre informacje zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Emisja gazów powstających przy produkcji energii destrukcyjnie wpływa na środowisko i zaczyna być coraz bardziej odczuwalna. Jak zatem zwiększyć efektywność energetyczną firm?

Optymalizacja energetyczna oraz zwiększanie efektywności prądu to aktualnie jedne z głównych metod walki z ograniczaniem wskaźników zużycia. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej rzetelne podejście do optymalizacji procesów produkcji i całej branży transportu oraz poprawy efektywności budynków może znacząco zmienić obraz światowego zapotrzebowania świata na prąd. Widzi nawet szansę na pomniejszenie zużycia energii elektrycznej do 2050 roku aż o 30%. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zużycie prądu na świecie, które wynosiło prawie 27 000TWh, wartość ta mogłaby w teorii zmniejszyć się do około 18 000TWh, podczas gdy towarzysząca emisja CO2 spadłaby z 33 143 mln ton do 26 500 mln ton. W praktyce taki cel stanowi istotne wyzwanie z uwagi m.in. na rosnącą liczbę ludności oraz zbyt małe zaangażowanie konsumentów w procesy optymalizacji i zwiększania efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna oraz energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (takich jak fotowoltaika czy wiatr) powszechnie uważane są za dwa główne filary zrównoważonej polityki energetycznej.

By w pełni wykorzystać potencjał płynący z naturalnych źródeł, należy ograniczać produkcję z paliw kopalnianych, zwiększając tym samym procentowy udział OZE w całkowitej produkcji energii.

Optymalizacja i efektywność energetyczna może mieć bardzo znaczący wpływ na zużycie energii na świecie. Na poziomie indywidualnym lub korporacyjnym można wspierać to założenie, wdrażając systemy zarządzania energią – pozwoli to nie tylko na ograniczenie produkcji prądu, ale także na zmniejszenie aktualnych zapotrzebowań.


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN