7 października 2019

Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstw drogą do zwiększenia konkurencyjności

Optymalizacja energetyczna oraz efektywność zarządzania energią to nadal kwestia nazbyt bagatelizowana przez przedsiębiorców.  Zupełnie niesłusznie, ponieważ – jak wynika z doświadczeń Hobo – stały monitoring zużycia prądu i dokonane w tym celu optymalizacje, mogą przynieść nawet 30% oszczędności w miesięcznych wydatkach na ten cel.

Czym jest w ogóle efektywność energetyczna? W jaki sposób można ją poprawić? Czy można optymalizować te wydatki samodzielnie?

Posługując się przykładem firmy produkcyjnej posiadającej linie produkcyjne, efektywnością energetyczną można określić ilość energii niezbędną do wypuszczenia produktu końcowego, gotowego do sprzedaży. Im mniej energii zostanie zużyta do tego celu, tym większa będzie efektywność energetyczna na poziomie linii, a nawet całej firmy. W przypadku pojedynczego gospodarstwa domowego, efektywność energetyczną określa się na podstawie cyklu zużycia energii. By uzyskać większą efektywność w gospodarstwie domowym wystarczy wymienić żarówki czy  urządzenia  na bardziej oszczędne czy dokonać termoizolacji budynku.

Duże przedsiębiorstwa to jednak znacznie większy pobór energii, a co za tym idzie – większe możliwości optymalizacji i zwiększania efektywności. Planując takie działanie, należy przyjrzeć się cyklom pracy urządzeń i zastanowić czy możliwe jest przesunięcie niektórych obciążeń sieci na inne godziny tak, aby dobowy wykres poboru mocy był bardziej liniowy. Jeśli mamy do czynienia z przemysłem wykorzystującym silniki, należy wyposażyć je w urządzenia kontrolujące i sterujące. Analogicznie należy postępować z oświetleniem i ogrzewaniem. Aby mieć pełną wiedzę na temat poboru energii instaluje się urządzenia i wdraża system zarządczy. Te rozwiązanie pozwala na bieżąco monitorować sytuację energetyczną przedsiębiorstwa oraz przeprowadzać analizy i porównania. Pozwalają one na agregację wszystkich danych w jednym miejscu, identyfikację punktów potencjalnej optymalizacji oraz oszacowanie kosztów inwestycji, rentowności całego przedsięwzięcia i potencjalnych zysków. W oparciu o wyniki powyższej analizy można także dokonać wyboru taryfy właściwej dla danego przedsiębiorstwa i przestrzeganie określonych limitów. To niezwykle ważne, albowiem za przekroczenie limitów poboru mocy nakładane są wysokie kary finansowe, a ponadto może ono doprowadzić do przeciążenia sieci i sparaliżowania pracy całego zakładu.

Przedsiębiorstwa decydujące się na wdrażanie systemów zarządzania energią mają świadomość, że jest to inwestycja w przyszłość, która systematycznie będzie się zwracać. Mniejsze zużycie energii w procesach produkcji oznacza bowiem zmniejszenie kosztów, a zarazem zwiększenie stabilności finansowej firmy, która przekłada się na konkurencyjność w branży. W kolejnej fazie oszczędności można nawet zakładać wypracowanie zysków wynikających ze zwiększonej efektywności.

 

Prędzej czy później każde, świadomie zarządzane przedsiębiorstwo będzie poszukiwać skutecznych systemów zarządzania energią. Warto więc wdrożyć je jak najszybciej, aby zapewnić komfortowy horyzont czasu na wypracowanie zysków.


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN