line

Hobo Systems Sp. z o.o. w związku z realizacją działania:
„Zakup usług doradczych” – Oś Priorytetowa 3, „Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo” zwraca się do podmiotów mających co najmniej: 3 letnie doświadczenie oraz referencje w zakresie prac wymienionych w zapytaniu ofertowym, o przedstawienie ofert na wymienione w niniejszym ogłoszeniu usługi doradcze.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Hobo Systems Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 8 A, 20-150 Lublin, lub na adresy info@hobosystems.pl, d.maroszek@hobosystems.pl do końca 1 kwartału 2020.

Linki


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN

Hobo Systems Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność
przedsiębiorstw, w Działaniu 3.5 Bon na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPLU.03.05.00-06-0069/19-00.


Wartość projektu wynosi: 219 284,- PLN