line

Hobo Systems

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas naszej współpracy jest Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin,
  NIP: 712-334-22-85 REGON: 367574509, KRS 0000683358 kapitał zakładowy 220.500,00 zł w całości wpłacony,
  Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach (pkt a – d dotyczą naszych Klientów):
  a) zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  e) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) czas trwania samej współpracy,
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c) czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  d) czas do momentu wycofania zgody.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:
  a) osobom upoważnionym przez Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przetwarzania danych,
  b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  c) innym administratorom, np. kurierom.
 8. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-mail: info@hobosystems.pl

bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN

Hobo Systems Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność
przedsiębiorstw, w Działaniu 3.5 Bon na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPLU.03.05.00-06-0069/19-00.


Wartość projektu wynosi: 219 284,- PLN