line

Jesteśmy beneficjentami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywistych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”

Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN

UE

HOBO SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. Zakup specjalistycznych usług doradczych celem wzrostu konkurencyjności firmy Hobo Systems Sp. z o.o. w ramach działania 3.5 : Bon na doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Hobo Systems Sp. z o.o., podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa, oraz jego rozwój, dzięki ułatwieniu dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez podmioty trzecie

Planowane efekty:
Realizacja projektu i przeprowadzenie zaplanowanych usług doradczych pozwolą na zaspokojenie głównych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie m.in. budowy skutecznych mechanizmów sprzedaży produktów i usług, podniesienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług dzięki wdrożeniu norm ISO czy też w zakresie zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu, Wnioskodawca umocni swoją pozycję w branży podmiotów zajmujących się zrządzaniem i optymalizacją kosztów energii elektrycznych.
Wartość projektu: 219 284, 40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 142 624, 00 PLN