Produkty

Przyszłość jest jasna

line

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to specjalizacja firmy HOBO SYSTEMS. Oszczędność energii elektrycznej jest efektem przemyślanego zarządzania energią, dlatego dla Twojej firmy zrealizujemy działania kluczowe dla znalezienia oszczędności:

 • analizę zużycia energii elektrycznej,
 • analizę układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • stały monitoring zmian zużycia energii elektrycznej,
 • bieżącą analizę prawa i zmian rynku energetycznego,
 • dobór urządzeń zmniejszających pobór energii elektrycznej, takich jak odpowiednie oświetlenie czy kompensatory mocy biernej.

Zespół specjalistów HOBO przeanalizuje informacje o dotychczasowym zużyciu energii elektrycznej w Twojej firmie, obliczy dla Ciebie możliwe oszczędności oraz termin zwrotu z inwestycji. Jeżeli zdecydujesz się wprowadzić proponowane zmiany – gwarantujemy uzyskanie oszczędności. Twoja firma nie poniesie ich kosztów, bo wynagrodzenie firmy HOBO SYSTEMS to procent od uzyskanej realnej obniżki kosztów energii. Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie korzystnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, prosimy kliknąć  ZAMAWIAM KONTAKT

Zmiana sprzedawcy energii

1 lipca 2007 r. rynek energii elektrycznej został zliberalizowany dzięki czemu wszystkie podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe mają możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odbiorcy instytucjonalni mieli już taką możliwość dwa lata wcześniej, ale ze względów proceduralnych niewielu decydowało się na taki krok. Dla odbiorców instytucjonalnych ceny energii zostały uwolnione, natomiast ceny energii dla odbiorców indywidualnych są jeszcze regulowane przez Państwo (Urząd Regulacji Energetyki). Aby jak najkorzystniej zmienić sprzedawcę energii firma HOBO wykona dla Państwa niezbędne czynności:

 • analizę zużycia energii elektrycznej,
 • ocenę przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
 • analizę obowiązującej umowy z zakładem energetycznym,
 • analizę rozliczeń z zakładem energetycznym,
 • optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym negocjacje z dotychczasowym dostawcą energii,
 • ocenę opłacalności oraz wybór najkorzystniejszego dostawcy energii elektrycznej,
 • dobór optymalnych taryf,
 • pośrednictwo lub pomoc w załatwianiu wszelkich formalności, podpisywaniu umów i określaniu warunków dostaw energii.

Wszystkie propozycje HOBO uwzględniają bezpieczeństwo energetyczne naszych Klientów oraz przynoszą wymierne zyski. Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie korzystnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, prosimy kliknąć ZAMAWIAM KONTAKT

ANALITYKA DANYCH O ZUŻYCIU ENERGII

Mamy świadomość tego, że optymalizacja zarządzania kosztami energii elektrycznej musi mieć podstawy w zgromadzonych i odpowiednio przetworzonych oraz zaprezentowanych informacjach, pochodzących z kontrolowanych punktów poboru energii w firmie. Wraz z procedurami optymalizacji HOBO SYSTEMS dostarcza użytkownikom pakiet narzędzi analitycznych, które będą wspierać kontrolę zużycia przez cały okres współpracy.
Nasze rozwiązania obejmują:

 • narzędzia analizujące zużycie energii z podziałem na poszczególne podliczniki (strefy lub obiekty), prezentujące dane o zużyciu w układach dobowo-godzinowych dla kontrolowanych obiektów,
 • narzędzia do planowania i prognozowania zużycia energii i poboru mocy, zmian w zużyciu i kosztach energii oraz porównujące prognozowane zużycie ze zużyciem faktycznym,
 • narzędzia do pełnej analizy parametrów energii elektrycznej (jeżeli zainstalowany jest analizator sieci),
 • narzędzia do analizy pojedynczych obiektów oraz dowolnego porównywania i agregowania danych w organizacjach sieciowych (np. wielu rozproszonych punktach na danym terenie w jednym podmiocie, wielu oddziałach i definiowanych przez użytkownika regionach lub grupach),
 • strażnik mocy,
 • narzędzia generujące alarmy: przekroczenia zużycia energii, poboru mocy,
 • narzędzia do generowania raportów zużycia energii na różnych poziomach (energia bierna, energia czynna, maksymalna moc pobrana)

Nasze narzędzia pozwalają na eksport i import danych oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie wdrożenia narzędzi do analityki zużycia energii, prosimy kliknąć ZAMAWIAM KONTAKT

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ORGANIZACJACH SIECIOWYCH

Dzięki nowoczesnym technologicznym rozwiązaniom możemy zaproponować organizacjom o dowolnie dużej ilości rozproszonych terytorialnie oddziałów opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii. Dane z liczników w każdym obiekcie mogą być przekazywane do zaprojektowanych przez nas i udostępnianych użytkownikowi urządzeń. Dane z serwera mogą być udostępniane i poddawane analizie. Na potrzeby części analitycznej użytkowników mogą zostać wykorzystane funkcje raportujące.

Tego typu rozwiązania są dedykowane przede wszystkim podmiotom, które działają w modelu sieciowym powtarzalnych modeli biznesowych (sieci sklepów, oddziały firm i instytucji). Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie wdrożenia systemu zarządzania energią dla organizacji sieciowej, prosimy kliknąć
ZAMAWIAM KONTAKT

Zarządzanie wydatkami na energię elektryczną w firmie wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wiemy, że każda branża ma własne, zależne od specyfiki funkcjonowania biznesu. Jesteśmy gotowi wspierać Cię bez względu na to jaką firmę prowadzisz.

Branże, w których nasi klienci mogą szczególnie zyskać na instalacji urządzenia HOBO Systems to:

 • hotelarstwo
 • restauracje
 • produkcja przemysłowa
 • sieci handlowe

bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN