Nasze Projekty UE

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii elektrycznej w przyszłości”

Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii elektrycznej w przyszłości”

Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN